پاپ آپ استند نمایشگاهی


» طرز کاشت و نگهداری از گل داوودی

طرز کاشت و نگهداری از گل داوودی

طرز کاشت و نگهداری از گل داوودی


گیاه داوودی انبوهی از گل ها می باشد،که از دو مدل گلچه تشکیل شده است.گلچه های زبانه ای که در بیرون‌گل قرار دارند.


و گلچه های لوله ای که درون گل قرار دارند.گلچه های زبانه ای نقش گل های ماده را دارند که از نظر رنگ می توانند بسیار متنوع و از نظر شکل نیز جذاب باشند.

این گیاه حدود ۱۰۰ نوع متفاوت دارد اما به طور کلی آن ها را به ۱۳ گونه اصلی دسته بندی می کنند.


گل آذین گیاه داوودی کلاپرک وگلچه های کناری آن زبانه‌ای و گلچه های میانی آن لوله ای می‌باشند.

گل های داوودی در واریته های مختلف دارای رنگ های متفاوت است.


طرز كاشت گل داوودی

گل داوودی به دو طريق در هوای آزاد و در گلخانه كشت می شود كه هركدام از آن ها را بصورت گلدانی و با هوای آزاد می توان پرورش داد.


اگر بخواهيم از گل داودی در پائيز استفاده كنيم ، احتياج به گلخانه ندارد و كاشت و برداشت آن در زمين و هوای آزاد امكان پذير بوده و عمليات ازدياد هم در هوای آزاد صورت مي گيرد


و اگر بخواهيم در زمستان استفاده كنيم ، كاشت و داشت آن احتياج به گلخانه دارد.


بعضی از تهيه كنندگان گل های داودی در سه ماهه اواخر پائيز و زمستان از پوشش نايلونی استفاده می كنند.كه البته اين موضوع به عوامل طبيعی و شرايط اقليمی مكان بستگی دارد.


تهيه و ازدياد گل داوودی ، معمولا به سه طريق نشاء گل داودی را می توان تهيه كرد ،


طريقه اول

خود پاجوش را از كنار بوته مادر با ريشه هایی كه توليد كرده جدا و در داخل گلدان يا زمين اصلی می كارند.


اغلب مشاهده شده كه انواع بيماری ها از طريق خاک به گياهان جديد منتقل می شود.


پس ازدياد بطريقه پاجوش ريشه دار به صلاح و مصلحت توليد كنندگان نمی باشد.


طريقه دوم

پاجوش های سالم را انتخاب كرده و سر و ته پاجوش را قطع نموده و به اندازه ده يا پانزده سانتی متر از قسمت ساقه مانند قلمه استفاده كرده


و در داخل خاک گلدان يا خزانه انتظار گلخانه و يا هوای آزاد به نگهداری و پرورش قلمه های كاشته شده مطابق معمول باغبانی مبادرت می ورزند.


طريقه سوم

پس از قطع ساقه های چيده شده گل آنچه كه در خزانه ها يا گلدان ها از بوته گل داودی باقي می ماند،برای استفاده قلمه مناسب است و قلمه ها را بايد بالاتر از زمين و به طول بيست سانتی متر قطع نموده مطابق معمول قلمه طوری سر و ته آن را آماده نمود .


كه مقطع آن زير جوانه واقع شده و طولش در حدود 10 سانتی متر و برگ ها نه قطع و نه كوتاه گردد و كاملا سالم و شفاف باشد.


قلمه های بدست آمده را می توان در داخل خاک گلدان و يا خزانه ها در هوای آزاد كاشت.


پس از تقريبا سه چهار هفته قلمه ها ريشه دار می شوند و در اين موقع هريک از آن ها را بايد در گلدان جداگانه و يا باغچه های آماده شده برای پرورش گل نشاء كرد.


پرورش قلمه در خزانه انتظار ، كار ازدياد گل داوودی قلمه كاری را می توان در فاصله زمانی از اواسط بهمن ماه تا اوايل ارديبهشت انجام داد اين موضوع به موقعيت اقليمی و شرايط آب و هوايی مكان ارتباط دارد.


ولی بهترين تاريخ عمل قلمه زنی از اواسط اسفندماه تا اواسط فروردين ماه است.


عمل قلمه كاری اگر زودتر انجام گيرد ، ريشه و ساقه هارشد كرده و گل پرورش يافته درشت می شود.


و با العكس اگر عمليات كشت قلمه ديرتر صورت گيرد ، رشد و نمو گياهی سريع و بوته ها ضعيف تر و گل ها كوچكتر خواهد شد.


حرارت مورد نياز ، برای سرعت دادن به رشد و نمو ريشه و ساقه قلمه ها درجه حرارتی در حدود 15 تا 18 درجه سانتی گراد ضرورت دارد.


برای كاشت در بهمن ماه حرارت مصنوعی اجتناب ناپذير است ولي در اواخر اسفند تا فروردين نيازی به گرمای گلخانه ایی ندارد


قلمه های كاشته شده نسبت به تابش آفتاب حساسيت ندارند و اگر چنانچه باغباني بخواهد با حصير مانعی برای نور آفتاب تند ايجاد نمايد ، اين نكته را بايد توجه نمايد كه برگ هایی قلمه به هيچ وجه پژمرده نشوند.


توصيه می شود كه عمل آبياری از روی خاک انجام گيرد. در غير اينصورت با آبياری طريقه آب پاشی گنديدگی برگ ها يا بيماری های ناخواسته را موجب خواهد شد.


در خزانه انتظار چه در هوای آزاد وچه در گلخانه سرد قلمه های كاشته شده را می توان به وسيله پوشش نايلونی بخوبی تا ريشه كردن گياه حفظ كرد.


با اين عمل مقدار زيادی در كارهای معمولی مربوط به عمليات باغبانی را می توان صرفه جویی نمود و عمل پوشش نايلون به ارتفاع نيم متری از سطح خاک با گذاشتن ميله های سيمی به راحتی امكان پذير خواهد بود.


از اوايل تا اواسط تابستان به سبب توسعه ريشه ها ، بايستی گلدان ها و يا مكان قلمه ها در خزانه را تعويض نمود.


جابجایی قلمه ها گاهي اوقات چهار يا پنج بار بايد صورت گيرد و هر بار فواصل رديف و بوته ها را بايد مطابق بزرگی گياه در نظر گرفت.


هرگاه گل داودی در حال رشد و نمو به حالت طبيعی رها شود ، سر شاخه های زيادی از ساقه اصلی منشعب شده و در نتيجه تعداد گل ها فراوان و اندازه هر گل كوچک خواهد شد


بطوريكه از یک ساقه اصلی كه از ريشه خارج شده در حدود ده پانزده شاخه جديد بوجود آمده و حالت یک دسته گل را نمايان می سازد.


براي داشتن یک گل بزرگ توپی كافی است باغبان ساقه گل داودی را مرتبا مطابق دستور هرس نمايد.


البته اين موضوع تک گل بودن يا دسته گل بوجود آمدن دليل به بدی يا خوبی گل داودی نيست،بلكه اين مسئله مربوط به سليقه شخصی می باشد.


اغلب مردم به تک گل علاقمندی بيشتري نشان مي دهند.

برای اينكه گل داودی تک گل زودتر بدست آيد كافی است كه فقط يک بار پايانه جوانه انتهایی قطع شود و در غير اينصورت برای گل زمستانه دوبار قطع پايانه نتيجه مطلوب را خواهد داد.


تعيين تاريخ برداشت گل داودی.

در ميان گل ها ، گل داودی از گل هایی است كه تغييرات تاريخ برداشت آن يعني روز ، هفته يا ماه توسط باغبان می تواند به آساني انجام گيرد.چون اين گل حساسيت خيلي زيادی در برابر تغييرات طول زمانی روشنایی دارد ولي اين موضوع بي ارتباط با مسئله اقتصادی تهيه گل نيست.


همانطوری كه اغلب توليد كنندگان گل های زينتی در جريان امر هستند ،


چون گل داودی در پائيز و تا نيمه زمستان می تواند مورد استفاده قرار گيرد ، از نظر هزينه های غير قابل اجتناب پرورش و توزيع اين گل از فصل سرما ، توجه بيشتری را بايد مبذول داشت.


با در نظر گرفتن اينكه گل داودی در زمان پرورش در داخل گلخانه احتياج به حدود 16 درجه سانتی گراد حرارت می باشد ، از نظر هزينه توليد گرما مسئله بزرگی را در زمستان برای توليد كننده فراهم می نمايد.


همانطوری كه قبلا توضيح داده شد ، بالاخره برای تعيين تاريخ برداشت گل داودی ازاثرات روشنایی دركم و زياد كردن فاصله روشنایی استفاده كرد

حتی می توان روز برداشت چيدن گل اين گل را تعيين نمود.

برای اين كار از تاريک يا روشن نگهداشتن محل رشد و نمو بوته های گل داودی می توان به نتيجه خيلی خوبی رسيد.


برای تعيين تغييرات مدت روشنایی مورد لزوم گل داودی می توان از پارچه كاملا سياه رنگ استفاده نمود.


البته در بعضی از نقاط با شرايط آب و هوایی مناسب عده ایی از پرورش دهندگان گل های زينتی از نايلون سياه استفاده می نمايند.


برای كسب موفقيت بيشتر دراستفاده از اين پوشش ها بايد دقت كردكه كوچک ترين روزنه روشنایی وجود نداشته باشد.


اگر كرت ها يا خزانه های توليد گل ، در هوای آزاد باشد می توان با درست كردن كمانه های ميله آهنی كه به سمت كرت يا خزانه فرو برده می شود ، نايلون يا پارچه به راحتی روی اين ميله های آهنی را پوشاند.اين كار شبيه خزانه های توليد نشاء گوجه فرنگی و يا توليد توت فرنگی است .


كه اغلب باغداران به كار با آن ها آشنایی دارند . با در نظر گرفتن مطالب گفته شده فوق همچنين با ايجاد روشنایی مصنوعی بوسيله لامپ مهتابی يا لامپ های معمولی می توان تغييراتی در تعيين تاريخ برداشت گل داودی بوجود آورد.


برای به عقب بردن تاريخ برداشت گل داودی در تابستان احتياج به نور مصنوعی نيست ولی از شروع فصل پائيز گل داودی در بعضی از مناطق نياز به روشنایی دارد.


كود مورد نياز گل داودی

مزرعه گل داودی نياز مبرم به كود كامل ازت و فسفر و پتاس دارد.

ولی توصيه می شود كه از ميان آن ها كود ازت دار اوره بيشتر مصرف شود.


چون مقدار كود لازم بازهم با ارقام گل داودی ارتباط مستقيم داشته و بعضي از آن ها نسبت به كم يا زياد شدن كود حساسيت نشان می دهند.


بهتر است باغبانها با متخصصين مربوطه در اين مورد مشاوره نمايند.

برای اينكه باغبان ها و علاقمندان گل داودی از مقدار و نوع و زمان مصرف كود شيميایی نگرانی و واهمه نداشته باشند به آن ها توصيه می شود كه در صورت امكان از كودهای قابل حل در آب وتابل استفاده نمايند.


و اين كار معمولا در مواقع ضرورت توأم با سمپاشی بدون نياز به كار مجدد انجام پذير خواهد بود .


بازدید سایت خود را میلیونی کنید
فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


فروش مستقیم جدیدترین محصولات لوازم خانگی شیائومی فروش مستقیم جدیدترین محصولات لوازم خانگی شیائومی مشاهده